top of page

NGƯỜI GÂY QUỸ

Hàng năm, Trung tâm Nguồn lực Người chăm sóc Thung lũng tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ khác nhau để tài trợ cho các dịch vụ quan trọng của chúng tôi. Tcảm ơn bạn đã giúp chúng tôi chăm sóc những người cao niên và gia đình trong cộng đồng của chúng tôi!

Picture of 3 people smiling while attending a VCRC fundraising event

Những buổi gây quỹ sắp tới

A scenic image of Greece

Celebration of Care
"Greek Gala"
28th Annual Celebration Event

Friday, October 18, 2024 | 6:30 PM

Clovis Veterans Hall,
808 4th St

Clovis, CA 93612

Sponsor Event - Pay by Check or PayPal

Pay by check - Download our Sponsor form and mail or email to our office:

Pay by PayPal:

bottom of page