top of page
  • Writer's pictureJanelle Doll

ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣੋ!ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ/ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ!


ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ HICAP ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋ! ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ HICAP ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ (559) 224-9117 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

0 views

Comments


bottom of page